در جنگل در کنار هم رشد می‌کنیم و یاد می‌گیریم.

واحد تولید
واحد بین الملل
واحد حسابداری
بازرگانی
چاپخانه
تحقیق و توسعه
فروشگاه
واحد گرافیک و چاپ
واحد تولید و چاپ
کنترل تولید