در جنگل در کنار هم رشد می‌کنیم و یاد می‌گیریم.

فروشگاه
واحد تولید و چاپ
واحد محتوا
واحد فروش
واحد حسابداری
واحد منابع انسانی
واحد گرافیک و چاپ
واحد بین الملل
بازرگانی
تحقیق و توسعه
واحد تولید
کنترل تولید